Privacy Policy voor Brommobielcentrum CC, eigenaar van deze domeinnaamDit is de privacyverklaring van Brommobiel Centrum CC

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@brommobielcentrumcc.nl.
U kunt ons ook bereiken via post of telefoon:
Brommobiel Centrum CC
Weth. Sangersstraat 40 A
6191 NA Beek
046-4371920
Brommobiel Centrum CC verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee direct of indirect natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd.Brommobiel Centrum CC gebruikt:

Voor het aangaan van een overeenkomst van opdracht, alsmede de daarmee verband houdende administratie (niet steeds worden alle hieronder genoemde gegevens genoteerd):
- Uw naam;
- Uw adres;
- Uw geboortedatum;
- Uw BSN-nummer;
- Uw telefoonnummer en e-mailadres;
- Uw bankgegevens en betaalgegevens;
- Voertuiggegevens;
- Indien u minderjarig bent, de gegevens van uw wettelijk vertegenwoordiger.
Deze gegevens heeft Brommobiel Centrum CC nodig voor de uitvoering van de met u te sluiten of uit te voeren overeenkomst. De grondslag van deze verwerking is dan ook de uitvoering van de overeenkomst (art. 6 lid 1 sub b AVG).
Deze gegevens kunnen, geheel of gedeeltelijk, worden doorgegeven aan rechterlijke instanties of andere overheidsorganen, alsook (binnen het kader van de door u aan Brommobiel Centrum CC gegeven opdracht) aan derden. Denk aan verzekeringen, deskundigen, en “gewone” wederpartijen. Er bestaat het voornemen om de gegevens door te leiden naar een derde land dit naar Frankrijk waar de brommobielen in de fabriek worden geproduceerd . Brommobiel Centrum CC heeft geen geautomatiseerde besluitvorming waarvoor persoonsgegevens worden gebruikt.
Deze gegevens worden door Brommobiel Centrum CC niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, rekening houdende met wettelijke verplichtingen.
Voor de goede werking van haar website www.brommobielcentrumcc.nl , gebruikt Brommobiel Centrum CC cookies. Zie hiervoor ook de Cookieverklaring deze is te vinden op onze website.
Brommobiel Centrum CC gebruikt enkel functionele cookies om de website goed te laten werken. Brommobiel Centrum CC registreert het IP-adres van bezoekers via Google Analytics. Echter worden deze geanonimiseerd.
Zo er in casu al sprake is van verwerking van persoonsgegevens, is de grondslag van deze verwerking dat zij noodzakelijk is voor de behartiging van de belangen van Brommobiel Centrum CC als bedoeld in art. 6 lid 1 sub f AVG (goede werking van de website en beveiliging).Voor iedere gegevensverwerking geldt dat u de navolgende rechten heeft:

1. Inzage in en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
2. Het recht om, daar waar de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, deze toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt de toestemming intrekken door dit mede te delen via mail of brief (voor de contactgegevens, zie hierboven). Brommobiel Centrum CC behoudt zich het recht voor te verifiëren of de mededeling tot intrekking van toestemming wel van u afkomstig is.
3. Indien u een klacht heeft over de gegevensverwerking door Brommobiel Centrum CC kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
4. U heeft het recht om van Brommobiel Centrum CC uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens en, indien Brommobiel Centrum CC uw persoonsgegevens verwerkt, op inzage van de door Brommobiel Centrum CC geadministreerde persoonsgegevens en van de informatie als bedoeld in art. 15 AVG, alsook het recht om een kopie te verkrijgen van uw persoonsgegevens die door Brommobiel Centrum CC worden verwerkt.
5. U heeft het recht om van Brommobiel Centrum CC onverwijld rectificatie te verkrijgen van u betreffende onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens, een en ander als bedoeld in art. 16 AVG.
6. U heeft de rechten als bedoeld in de artikelen 17 AVG (recht op vergetelheid), 18 AVG (recht op beperking van verwerking), 19 AVG (kennisgevingsplicht van Brommobiel Centrum CC inzake rectificatie, wissing of beperking), 20 AVG (recht op overdraagbaarheid van gegevens), 21 AVG (recht van bezwaar) en 22 AVG (het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking).
7. U heeft het recht om, ingeval van een datalek dat waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, onverwijld door Brommobiel Centrum CC medegedeeld te krijgen de inbreuk in verband met persoonsgegevens, indien en voorzover zulks is vereist op basis van art. 34 AVG.